صندوق نوآوری و شكوفایی در سالی كه گذشت؛

اما و اگرهای اعتبار صندوق نوآوری

اما و اگرهای اعتبار صندوق نوآوری

لیمو بلاگ: برمبنای مصوبات اولیه قرار بود سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی بیش از 3 هزار میلیارد تومان شود که تا حالا 2700 میلیارد تومان آن محقق شده است و اعتبارات این صندوق در لایحه بودجه 1400 مشخص نشده ولی زمزمه هایی از اختصاص هزار و تا 1200 میلیاردی به این صندوق شنیده می شود.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، با تصویب قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اســلامی، هویت جدیدی با عنوان "شــرکت های دانش بنیان" بعنوان یکــی از ارکان اقتصاد دانش بنیان مطرح و تاکید شد این شرکتها برای توسعه فناوری های مورد نیاز کشور نیاز به حمایت دارند؛ بدین جهت بـر اسـاس مـاده ۵ قانون پشتیبانی از شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی بمنظور کمک به تجاری ســازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی، بـا سرمایه اولیه ۳۰ هــزار میلیارد ریال تشکیل و قرار شد سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی کشور نیز به آن اختصاص پیدا کند.
هم اکنون از میزان ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه این صندوق تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ چه میزان سرمایه به این صندوق تزریق خواهد شد، هنوز مشخص نیست؛ ولی زمزمه هایی از تصویب اعتبارات هزار تا ۱۲۰۰ میلیاردی سرمایه این صندوق از طرف مجلس شورای اسلامی شنیده می شود که باید منتظر بود که نتیجه مذاکرات دراین زمینه چه خواهد شد.
علاوه بر آن قصه اختصاص نیم درصد از منابع بودجه عمومی به این صندوق همانند حکایت اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرائی به بخش پژوهش هیچگاه محقق نشده است.
با این میزان اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات متنوعی را در حوزه "تسهیلات"، "ضمانت نامه"، "توانمندسازی" و "سرمایه گذاری" در سند حمایتی خود تعریف کرد تا برمبنای آن خدمات مختلفی را به شرکت های دانش بنیان عرضه نماید. تا حالا این صندوق ۵۳۵۸ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است:
سال میزات تسهیلات اعطا شده تعداد تسهیلات ۱۳۹۳ ۳۶ میلیارد تومان ۱۳۳ ۱۳۹۴ ۲۵۵ میلیارد تومان ۴۲۵ ۱۳۹۵ ۴۰۹ میلیارد تومان ۶۲۲ ۱۳۹۶ ۲۴۱ میلیارد تومان ۴۶۴ ۱۳۹۷ ۳۹۸ میلیارد تومان ۳۹۴ ۱۳۹۸ ۲۸۷۶ میلیارد تومان ۱۲۱۶ ۱۳۹۹ ۵۳۵۸ میلیارد تومان ۲۶۰۰ تنوع تامین مالی و تشکیل صندوق های ملی
ماموریت اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان هستند که دانش بنیانی آنها از طرف کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری احراز شده است. ولی با توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری، خانواده های جدیدی به دانش بنیان ها با عناوین "تیم ها و شرکت های استارت آپی" و "شرکت های خلاق" افزوده شد که این خانواده جدید دیگر در زیر چتر حمایتی صندوق نوآوری قرار نمی گیرند؛ بدین جهت بمنظور فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری در ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد تا در تأسیس صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری مشارکت کند و این دستمایه فعالیت جدید این صندوق برای توسعه صندوق های پژوهش و فناوری با هدف پشتیبانی از تیم های فناور شد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ در فاصله سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳ در مجموع، ۱۳ جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار کرد و به ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری مجوز تاسیس و فعالیت داد.
"تسریع در پروسه تبدیل ایده به ثروت و جلوگیری از بوروکراسی معمول"، "ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه فناوری و نوآوری"، "کمک به تجاری سازی دستاوردهای فناوری" و "جبران عدم تمایل نهادهای مالی سنتی برای تامین مالی حوزه فناوری و نوآوری به سبب ریسک بالا" از ضرورت های ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری تعیین شده است.
صندوق های پژوهش و فناوری نهـاد مالی حوزه علـم و فناوری که دارای شـخصیت حقوقـی غیردولتی (سهامی خاص) و دارای اسـتقلال مالی هستند، برمبنای اساسنامه مصوب هیات وزیران فعالیت می نمایند. کارهای اصلی این صندوق ها شامل اعطای انواع تسـهیلات (وام)، ضمانت نامه، سرمایه گذاری خطرپذیر و عاملیت) کارگزاری برای طرح های پژوهشی، فنــاوری، نوآوری، شرکت های دانش بنیان و خلاق و تجاری سازی نتایـج تحقیقات است.
برمبنای برنامه ریزی صندوق نوآوری با تاکید بر تجهیز هر استان با یک صندوق پژوهش و فناوری هم اکنون در ۳۱ استان کشور یک صندوق پژوهش و فناوری بوجود آمد، به شکلی که تا مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در ۸ استان، تا آذر سال ۱۳۹۷ در ۱۳ استان و تا بهمن ۱۳۹۹ در ۳۱ استان صندوق های پژوهش و فناوری تاسیس شدند.
علاوه بر آن، بـا توجـه بـه توسـعه فناوری هـای نوظهـور در کشـور و ریسـک بـالای مترتـب بـر تامیـن مالـی ایـن حـوزه، ضـرورت ایجـاد نهادهـای مالـی تخصصـی علـم و فنـاوری ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر بود؛ بدین جهت نهـاد تامیـن مالـی تخصصـی در بعضی حـوزه ها ضـروری بود و بر این اساس کارگـروه صندوق های پژوهش و فناوری نسـبت بـه سیاسـتگذاری در جهـت توسـعه صنـدوق هـای فنـاوری محـور و مسـاله محـور اقـدام کرد.
"سلامت تهران"، "صنایع خلاق"، "صنایع فرهنگی سپهر"، "کشاورزی"، "نوآفرین (ICT)"، "صنعت نفت"، "نوآوری اجتماعی"، "صنعت برق و انرژی"، "تجهیزات پزشکی"، "نانو"، "پرشین دارو"، "سلامت ثامن"، "مواد پیشرفته و انرژی"، "صنعت دفاعی" و "صنعت ماشین سازی" همچون حوزه هایی هستند که صندوق های تخصصی در آنها به راه افتاده است.
در کنار این دو نهاد مالی، نوع دیگری از صندوق های مالی در قالب صندوق های ملی در حال شکل گیری است که نمونه آن مصوبه جدید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه راه اندازی صندوقی برای پشتیبانی از پایان نامه های تقاضا محور است که اگر مقرر است نهاد مالی برای پشتیبانی از بخش تحقیقات و فناوری و نوآوری در کشور راه اندازی شود، در زیر یک چتر واحد باشد تا حمایت ها در سمت و سوی مشخصی ارائه شود.
از طرف دیگر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز صندوق نوآوری و شکوفایی بهتر است در گام نخست نسبت به تامین مالی با اهمیت ترین نهاد مالی کشور یعنی صندوق نوآوری اقدام گردد تا اینکه صندوق های گوناگون مالی ایجاد شود.
طرح های اثربخشی که با حمایت صندوق نوآوری توسعه یافتند
از میان مجموعه فناوری هایی که با حمایت صندوق نوآوری توسعه یافتند، ۴۵ عنوان طرح اثربخش را بـا توجه بـه معیارهایی چـون اثـرات اقتصادی، اشـتغال زایی، صرفـه جویـی ارزی، افزایـش صادرات،، رشـد فروش،، کمـک به حل مسـائل اساسـی در یکی از حوزه های راهبـردی و برخـوردار از یکی از خاصیت های خاص چون سـاخت بار اول، ارتقای تاب آوری ملی، سرریز و تعمیق فنـاوری، ظرفیت صادراتی و فناوری آینده می توان یافت.
این طرح ها بـا توجـه بـه ماهیت طـرح، موفـق به اخـذ یکی از انـواع خدمـات قابـل ارائـه در بخـش تسـهیلات و سـرمایه گذاری شـده اسـت و ایـن قابلیـت و پتانسـیل را دارند که علاوه بـر از میان برداشـتن موانع و مشـکلات حـوزه ای کـه در آن طبقه بندی شـده اند، بـه عنـوان کاتالیـزور در حوزه های دیگـر نیـز بـه کار گرفته شـوند. تعدادی از این طرح ها به این شرح است:
ردیف عنوان طرح کاربرد ۱ تولید کنساتره فیتاز در پرندگان و خصوصاً در بدن حیوانات تک معده ای مانند مرغ، آنزیم فیتاز تولید نمی شـود و این در حالیست که وجود این آنزیم در پروسه هضم و جذب مواد غذایی در این موجودات نقشی بسیار کلیدی دارد و سبب افزایش قابلیت جذب نهاده های گیاهی و در نتیجه بالا رفتن سرعت رشد مرغ های پرورشی می شود. ۲ تولید استارترهای لبنی استارترهای مورد نیاز کارخانجات لبنی از خارج تامین می شد که با حمایت صورت گرفته این محصول در مقیاس صنعتی تولید می شود. ۳ جمع آوری و افزایش فشار گازهای فلر این گاز باارزش سبب آلوده شدن هوا و محیطزیست می شد و با همت فناوران از سوختن گازهای همراه نفت پیشگیری شده و ضمن استفاده از آنها بعنوان خوراک پتروشیمی و گاز مصرفی شبکه گاز کشــور از آن بهره برداری می شود. ۴ ساخت وتحویل خط تولید کاغذ راه اندازی خط تولید کاغذ به شکلی که قابلیت خمیرسازی داشته و سازگار با محیط است. ۵ راه اندازی تصفیه خانه آب با بهره گیری از لجن فعال این روش همچون فنون رایج و توسعه یافته در صنعت تصفیه آب است. ۶ سامانه حذف نیترات از آب شرب به روش الکتروشیمیایی بالا بودن نیترات در آب تهران از نگرانی های کلانشهر تهران است؛ چونکه آلاینده نیترات اگر از حد مجاز در آب بالاتر رود می تواند اثرات خطرناکی بر سلامت شهروندان داشته باشد. ۷ راه اندازی خط تولید محصولات تزریقی پرخطر با کاربرد در درمان سرطان طراحی، ساخت و بهره برداری از خط تولید محصولات تزریقی شیمی درمانی ۸ تولید داروی MS همچون این داروها "زیفرون" یا همان "اینترفرون بتا یک بی" است که یک پروتئین طبیعی انسانی به همین نام بوده و دارای خواص تعدیل کننده سیســتم ایمنی است. این دارو برای کنترل حملات و کاهش سیر پیشرفت بیماری در درمان مبتلایان به بیماری ام اس استفاده شده و موجب درمان قطعی ام اس نمی گردد، ولی در کاهش تعداد حملات و نیز آهسته کردن روند پیشرفت بیماری بسیار مؤثر است. ۹ تولید داروی رتپلاز این دارو در انفارکتوس میوکارد حاد برای کاهش خطر نارسایی احتقانی قلب و مرگ ومیر ناشی از انفارکتوس به کار می آید. ۱۰ تولید ماده مؤثره داروی لوتیراستام این دارو در درمان صرع های پارشیال، میوکلونیک و تونیک-کلونیک به کار می آید. ۱۱ ماده مؤثره پپتیدهای دارویی این مواد در درمان بیماری هایی مانند انواع سرطان، دیابت و فشار خون استفاده می شوند. ۱۲ تولید داروهای نارکوتیکی منتخب داروی بوپرنورفین همچون داروهای ترک اعتیاد است که به سبب داشتن خواص ویژه، آنرا نسبت به دیگر داروها در این عرصه برتری داده است. این دارو را وزارت بهداشت بعنوان گزینه اول در ترک اعتیاد معرفی کرده است. ۱۳ تولید واکسن آنفلوآنزای فصلی، انجام مطالعه بالینی ۱۴ تولید واکسن مننژیت پلی ساکاریدی و کونژوگه واکسن های مننژوکوکی سبب ایمنی در مقابل اغلب بیماریهای مننژوکوکی می شوند. ۱۵ تولید واکسن دو ظرفیتی پاپیلومای انسانی ناشی از ویروس HPV پاپیلومای انسانی از بیماریهای رایج آمیزشی است که حالا تولید واکسن برای آن در لیست واکسن های اولویت دار برای تولید در داخل کشور قرار دارد. ۱۶ تولید دستگاه ماموگرافی دستگاه ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه نقش محوری دارد. ۱۷ توسعه فایروال های بومی برنامه های تحت وب این محصول یک نرم افزار در طبقه سامانه های امنیتی است که بعنوان فایروال نرم افزارهای کاربردی تحت وب طراحی و پیاده سازی شده است. ۱۸ منبع تغذیه و اینورترهای خورشیدی متصل به/منفک از شبکه از قابلیت های عمده منابع تغذیه مخابراتی تولیدی می توان به راندمان بالای ۹۶ درصد، طراحی کامپکت و بهینه، گواهینامه حفاظت IP۵۵(حفاظت در مقابل آب و گرد و غبار)، ساختار بدنه گالوانیزه ضد اسید، مدیریت مصرف باتری پیشرفته و مجهزبودن به مانیتورینگ بوسیله شبکه با پروتکلهای مختلف اشاره نمود. ۱۹ سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله این سیستم در زمان وقوع زلزله، در صورتیکه امواج زمینلرزه برای سازه ساختمان خطرناک و مخرب باشد و از حد تعیین شده بالاتر رود، گاز ورودی ساختمان، کارخانه و... را قطع کرده و مانع از وقوع آتش سوزی می شود. ۲۰ سامانه سیار بازرسی کانتینری با بهره گیری از تکنولوژی Ray-X برای شناسایی و تشخیص اقلام غیرقانونی و تهدیدها در محموله ها استفاده می شود. برگزاری رویدادهایی برای هدایت سرمایه های بخش خصوصی
رویداد دوشنبه های استارت آپی برنامه تبادل فناوری میان شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران است. در این رویداد که با حضور سرمایه گذاران، صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های جسورانه بورسی، صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر برگزار می شود، تیم های استارت آپی با عرضه فناوری های خود به سرمایه گذاران تلاش دارند تا سرمایه مورد نیاز خودرا جذب کنند.
تا حالا ۱۲۵ استارت آپ طرح خودرا ارائه کرده اند و در مجموع بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان درخواست جذب سرمایه داشته اند. در مجموع این رویدادها ۳۴ میلیارد تومان جذب سرمایه به صورت قطعی اتفاق افتاده است.
منبع:

1400/01/04
13:43:54
5.0 / 5
1148
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴